Všeobecné obchodní podmínky Dryout s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují poskytování specializovaných služeb nabízených zejména na webu www.dryout.cz, www.problemysvlhkosti.cz a www.technickeinspekce.cz společnosti DRYOUT s.r.o., IČ: 070 36 183, se sídlem Brno, Líšeň, Strnadova 2371/1, PSČ 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 105779 (dále jen „služby“).

I. POPTÁVKA SLUŽEB

1.1 Poptávku lze provést způsobem nabízeným a umožněným dodavatelem na webu nebo jinde (elektronický formulář atp.), písemně, faxem, e-mailem, telefonicky nebo osobně (viz kontaktní údaje).

1.2 Poptávka objednatele může (ale nemusí) předcházet uzavření smlouvy. Poptávka je výzvou ke zpracování a podání nabídky dodavatelem, nejde o závazné jednání k uzavření smlouvy.

1.3 Za pravdivost a úplnost údajů v poptávce, nabídce a jiné komunikaci s dodavatelem odpovídá objednatel.

II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1 Nabídka služeb dodavatele je návrhem na uzavření smlouvy, objednávka od objednatele jeho přijetím s účinky uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy probíhá v rámci elektronické komunikace. Rovněž je možné uzavřít písemnou smlouvu nebo využít další možnosti dle odstavce 1.1. Telefonická objednávka vyžaduje dodatečné potvrzení v jiné formě. Dodavatel informuje předem objednatele, pokud již dojde k jednání směřujícímu k uzavření smlouvy (výslovným upozorněním, označením kroků za závazné apod.).

2.2 Vystavení nabídky s jinou než 100% zálohovou úhradou ceny brání prodlení objednatele s peněžitým dluhem vůči dodavateli.

2.3 Neurčí-li dodavatel jinak, je jeho nabídka z hlediska termínů dodání platná k přijetí 5 pracovních dnů, v ostatním 1 měsíc od vystavení; poté může být na vyžádání zaktualizována.

2.4 Při zaslání objednávky elektronickými prostředky zašle dodavatel objednateli E-mail s potvrzením jejího obdržení a fakturou.

2.5 Objednávka musí být vyplněna správně, pravdivě a úplně (nejméně v rozsahu povinných údajů), jinak může dodavatel smlouvu okamžitě zrušit, aniž by byl k čemukoli zavázán; veškeré náklady a škody s tím spojené zejména dle prokázané míry rozpracování služeb nese objednatel.

2.6 Objednat smí oprávněná osoba objednatele (sama fyzická osoba, statutární zástupce právnické osoby, pověřený zaměstnanec nebo zmocněný pracovník objednatele – dle údaje v objednávce). Dodavatel může zaslat žádost o verifikaci (potvrzení) obdržené objednávky některé oprávněné osobě a smlouva je uzavřena obdržením verifikace, na to bude objednatel v konkrétním případě upozorněn v E-mailu s potvrzením dle odstavce 2.4. Dodavatel si rovněž může vyžádat prokázání oprávnění k objednávce (plnou moc, pověření apod.) s odkladem poskytnutí služeb či zrušením v případě neprokázání. Jednání neoprávněné osoby, na základě které dodavatel provedl služby, zavazuje tuto osobu, která nahradí vzniklé náklady a škody.

2.7 Je-li vyžadováno či ujednáno zaplacení zálohy, je smlouva uzavřena vždy až dnem obdržení zálohy.

2.8 Pokud po uzavření smlouvy objednatel požaduje změny v rozsahu služeb nebo dojde ke změně či úpravě zadání (včetně změn technických a právních předpisů), může též dojít k odpovídající úpravě cen a termínu poskytnutí služeb.

III. SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1 Objednatel musí informovat včas dodavatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí služeb. Přiměřeně k povaze služby nebo dle požadavku dodavatele poskytne objednatel nezbytné informace, podklady a součinnost, zejména údaje o objektu, zajištění přístupu k provedení průzkumu včetně případných sond do konstrukcí a částí objektu. 3.2 Je-li součástí služeb provedení sond a není-li dohodnuto jinak, zajistí jejich provedení objednatel na své náklady a odpovědnost dle pokynů dodavatele včetně následné opravy míst po sondách. Před zahájením průzkumu může dodavatel poskytnout seznam sond, které požaduje provést včetně jejich polohy ve stavbě. Dodavatel řeší sondy pouze z hlediska poskytnutí služeb, neodpovídá za technické, stavební nebo právní souvislosti a následky sond, to je na posouzení a odpovědnosti objednatele. Sondy se provádí v množství obvyklém v obdobných případech a podmínkách – určující je plocha a velikost stavby apod.; větší počet musí být zvlášť sjednán v rámci objednávky nebo dodatečně (s určením vlivu na cenu). Objednatel je povinen před zahájením průzkumu písemně sdělit dodavateli požadavky na pracovní pomůcky vyplývající z bezpečnostních požadavků příslušného pracoviště. 3.3 Při porušení povinností dle tohoto článku se posouvají sjednané termíny nebo může dodavatel smlouvu zrušit a požadovat uhrazení nákladů spojených s prokázanou mírou rozpracování služeb, minimálně však 50% z celkové ceny (cena včetně DPH). Totéž právo má, pokud se objednatel ocitne v prodlení s peněžitým dluhem vůči němu, vstoupí do likvidace nebo platební neschopnosti bez ohledu na to, zda o tom bude dán návrh nebo zahájeno insolvenční nebo obdobné řízení.

IV. PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE

4.1 Je-li výsledkem služby písemný či grafický výstup (dále „dokumentace“), bude zaslán objednateli elektronickou poštou ve formátu PDF. 4.2 Za zaslanou se dokumentace považuje od okamžiku, kdy dojde objednateli. 4.3 Termín poskytnutí služby, respektive vypracování dokumentace platí ode dne uzavření smlouvy, ode dne předání kompletních informací a podkladů dodavateli objednatelem, provedení průzkumu objektu nebo připsání platby, je-li vyžadována (platí pozdější termín). V termínech není započtena lhůta od expedice dokumentace (dokončení a uložení k předání, resp. odeslání) po její dojití objednateli. 4.4 Vlastnické právo k dokumentaci a právo jejího užití přechází z dodavatele na objednatele úplným zaplacením ceny služby.

V. PLATEBNí PODMÍNKY

5.1 Objednatel je povinen uhradit dodavateli za služby sjednanou cenu včetně příslušné sazby DPH. 5.2 Objednateli je vystaven a předán daňový doklad dle platných předpisů.

VI. SPECIFIKACE SLUŽEB, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

6.1 Veškeré služby jsou specifikovány v prezentaci na webu. 6.2 Dodavatel služby poskytuje v souladu se smlouvou včetně VOP, s platnými předpisy a obecně závaznými normami, s využitím řešení obvyklých v daném oboru, dle stavu vědy a techniky, pokud není uvedeno výslovně jinak. 6.3 Záruční doba na technickou a formální správnost a úplnost provedení služeb včetně dokumentace činí 6 měsíců. 6.5 Dodavatel vychází při poskytování služeb a zpracování dokumentace ze zadání, informací a podkladů objednatele, ty není povinen kontrolovat nebo ověřovat. Záruka se proto nevztahuje a dodavatel neodpovídá za vady a vlastnosti služeb a dokumentace v důsledku zadání, informací nebo podkladů objednatele, jejich nepravdivosti, nesprávnosti, nevhodnosti a neúplnosti, nedostatku nebo vad součinnosti objednatele, v důsledku nezohlednění místních poměrů, které nebylo možné zjistit běžným způsobem – prohlídkou na místě, provedením obvyklého množství sond atd.; dodavatel neodpovídá ani za způsobené následky a škody. Případné vícenáklady na úpravu nebo odstranění, další nutné práce hradí objednatel. 6.6 V případě rozdílů mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: – kóty napsané na výkrese platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkrese, – výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu, – textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, – úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech, – popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech, – požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami, výměry v rozpočtech mají přednost před výměrami spočítanými z výkresů. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. 6.7 Objednatel má právo zrušit smlouvu, je však povinen zhotoviteli uhradit náklady spojené s prokázanou mírou rozpracování díla, minimálně však 50% z celkové ceny díla (cena včetně DPH).

VII. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA

7.1 Dokumentace a jiné výsledky služeb jsou pro dodavatele chráněny autorským právem, případně právy průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství. Neoprávněné užití nebo nakládání mimo rámec dále uvedených pravidel je zakázáno. Není-li výslovně sjednáno jinak, objednatel je nesmí zcela nebo zčásti poskytnout mimo rámec vlastního užití vyplývajícího z účelu smlouvy jiným osobám, pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám využití (podlicence, postoupení atd.), provádět změny a úpravy, měnit nebo odstranit ochranné a poznávací prvky. 7.2 Dodavatel může použít dokumentaci a jiné výsledky služeb, prvky a části k podnikatelským a marketingovým účelům (odborné články a studie, prezentace, reference atd.), vždy přiměřeně a s ohledem na práva a oprávněné zájmy objednatele (ochranu jeho identity, soukromí atd.). Právo dle tohoto odstavce nezahrnuje osobní údaje objednatele. 7.3 Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky řeší OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ, která je uvedena na příslušném webu pod GDPR.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 V případě vyšší moci jako mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran (např. živelná pohroma, válka apod.), se přiměřeně prodlužují termíny pro poskytnutí služby o dobu trvání takové překážky a dobu potřebnou k překonání jejích důsledků. Totéž platí i v případě prodlení nebo jiné podstatné skutečnosti na straně třetích osob, kterou nemohl dodavatel ovlivnit, např. trvání lhůty nebo prodlení s vyjádřením či dodáním potřebných podkladů od orgánů veřejné správy, státních úřadů a organizací.

8.2 Právní vztahy mezi stranami vzniklé dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

8.3 Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení VOP se nedotýká ostatních jejich ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Vady formy lze oboustranně dodatečně zhojit.

8.4 Kde je to dle platných předpisů možné, pro všechny spory vznikající ze smluv a VOP a v souvislosti s nimi sjednávají strany příslušnost věcně příslušného soudu dle sídla dodavatele. Objednatel – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu o službách, pokud se ho nepodařilo vyřešit s dodavatelem přímo. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (stránky www.coi.cz , e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz).